Strona główna Akty prawne OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH NA UW
OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH NA UW PDF Drukuj
Wpisany przez dr Stefania Elbanowska-Ciemuchowska   
poniedziałek, 04 czerwca 2012 14:38

OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH NA UW


obowiązujące od 1 października 2012 r.


Praktyki pedagogiczne na UW realizowane są zgodnie z obowiązującymi aktami prawymi:

 

 1. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1264)
 2. Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012 poz. 131)
 3. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.)

 

Cel praktyki psychologiczno-pedagogicznej

Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą z uczniami, zarządzaniem grupą i diagnozowaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz konfrontowanie nabywanej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym. Praktyka odbywa się równolegle z realizacją komponentu 2 Modułu 2. Praktyka odbywa się, w zależności od etapu edukacyjnego, którego dotyczy kształcenie osoby przygotowującej się do wykonywania zawodu nauczyciela, w szkole lub placówce realizującej kształcenie na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych.

Cel praktyki dydaktycznej

Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki szczegółowej (metodyki nauczania) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym. Praktyka odbywa się równolegle z realizacją komponentu 2 Modułu 3. Praktyka odbywa się, w zależności od etapu edukacyjnego, którego dotyczy kształcenie osoby przygotowującej się do wykonywania zawodu nauczyciela, w szkole lub placówce realizującej kształcenie na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych.

 

Organizacja praktyk

 • Praktyki pedagogiczne organizowane są w różnych typach szkół i placówkach, a obowiązkowo w tych, w których absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje.
 • Wyboru szkoły dokonuje opiekun praktyk lub student indywidualnie.
 • Nadzór formalny nad przebiegiem i organizacją praktyk sprawuje opiekun praktyk wyznaczony przez odpowiednią Jednostkę UW kształcącą nauczycieli.
 • Praktyki pedagogiczne odbywają się na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy szkołą przyjmującą studenta na praktyki a Jednostką UW na podstawie skierowania wystawionego studentowi przez opiekuna praktyk.
 • Nauczycielem-opiekunem z ramienia szkoły może zostać nauczyciel, który posiada studia magisterskie kierunkowe, pracuje na pełnym etacie i jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym.
Minimalna liczba godzin
 • Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi minimalna liczba zorganizowanych praktyk obejmuje 30 godzin w zakresie psychologiczno-pedagogicznym (Moduł 2) oraz 120 godzin w zakresie dydaktycznym (Moduł 3).
 • W przypadku przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć) studenta obowiązuje odbycie dodatkowo praktyki w wymiarze 60 godzin (Moduł 4).
 • Praktyki w zakresie psychologiczno- pedagogicznym powinny odbywać się równocześnie z zajęciami z psychologii i pedagogiki.
 • Praktyki w zakresie dydaktycznym powinny odbywać się równocześnie z przedmiotami w zakresie dydaktyk przedmiotowych.

Program praktyk

 • Treści praktyk ustala Jednostka macierzysta studenta, wprowadzając opis oraz kryteria doboru treści i umiejętności charakterystyczne dla danego kierunku. Dobór treści odpowiada treściom i umiejętnościom zawartym w przedmiotowych programach nauczania dydaktyk szczegółowych, pedagogiki i psychologii.
 • Realizacja praktyk w szkole obejmuje: wizyty w szkołach , przedszkolach i innych placówkach, obserwowanie zajęć, asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, samodzielne prowadzenie zajęć,  planowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez studenta i innych nauczycieli lub studentów. Zajęcia prowadzone przez studenta powinny stanowić co najmniej 30% czasu przeznaczonego w programie studiów na praktyki pedagogiczne.

Podsumowanie praktyk – zaliczenie

 • Zaliczenia praktyk pedagogicznych dokonuje opiekun praktyk na podstawie: opinii nauczyciela opiekuna praktyk, przedstawionej przez studenta dokumentacji rejestrującej przebieg praktyk (scenariusze lekcji, dzienniczki praktyk, karty obserwacji) oraz rozmowy ze studentem po zapoznaniu się z opinią i dokumentacją. Zaliczenie praktyk zostaje wprowadzone do systemu USOS wraz z oceną oraz przypisaną liczbą ECTS .
Ustalenia końcowe
 • Szczegółowe wymogi organizacji praktyk specyficzne dla danej Jednostki UW powinny uwzględniać założenia ogólnych zasad organizacji praktyk na UW.
 • Refundacja praktyk będzie przyznawana na podstawie zgłoszenia przez Wydział listy studentów wraz z liczbą godzin odbytych praktyk. Listy należy przekazać  Pełnomocnikowi Rektora ds. Kształcenia Nauczycieli na UW w terminie do 31 października każdego roku akademickiego.
 • Ogólne zasady organizacji praktyk pedagogicznych na UW zostały omówione w trakcie posiedzeń:
  • Zespołu Rektorskiego ds. Kształcenia Nauczycieli na UW w dniu 2 lutego 2012 r.
  • Zespołu Rektorskiego ds. Kształcenia Nauczycieli na UW wraz przedstawicielami Wydziałów zajmujących się kształceniem nauczycieli w dniu 31 maja 2012 r.


 

 


Zmieniony: poniedziałek, 14 marca 2016 22:29